disclaimer

Bepalingen vooraf

1. Met website wordt bedoeld alle webpaginaís waarvan de bestanden zijn opgeslagen onder het domein www.alusta.com en met insluiting van voorgenoemde (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina.

2. De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden

3. Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliŽnt-side scripts, geluids- en video-fragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content / inhoud bedoeld;

4. Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen (kopen en huren). Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden;

5. Gebruiker: ieder die de pagina gebruikt;

6. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;

7. Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiŽren mits voor eigen particulier gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam, reclametelefoontjes. Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet;


Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;

 • Alusta BV draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is Alusta BV niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;  
 • Alusta BV staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;  
 • Alusta BV is niet aansprakelijkheid voor schade:
  -          Toegebracht door de website
  -          Voortvloeiend uit het gebruik van de website
  -          In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  -          Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpaginaís van) de website te kunnen raadplegen. Ook is Alusta BV gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade; 
 • Alusta BV behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;  
 • Alusta BV behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beŽindigen. Ook is zij niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beŽindigen van de website;
 • Alusta BV is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks
 • Alusta BV behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;  
 • Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen 
 • De gebruiker vrijwaart Alusta BV, de werknemers van Alusta BV, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;
   Duurzaam gebouwd    Metaalunie   VLA